معرفی پرسنل

 • معصومه علی آبادی

  معصومه علی آبادی

  لیسانس مسئول سایت
 • سرور آغا بحری

  سرور آغا بحری

  لیسانس مربی بهداشت
 • سعید نظیفی

  سعید نظیفی

  دیپلم خدمات
 • محمد فیض آبادی

  محمد فیض آبادی

  لیسانس معاون پرورشی
 • اسماعیل اکبری

  اسماعیل اکبری

  لیسانس آموزش ابتدایی معاون آموزشی
 • علی اصغر تقدیری

  علی اصغر تقدیری

  لیسانس آموزش ابتدایی مدیر
 • مصطفی نژادی

  مصطفی نژادی

  لیسانس معاون اجرایی