معرفی پرسنل

 • ناهید بهرابادی

  ناهید بهرابادی

  لیسانس مربی بهداشت
 • مهدی شیوایی فر

  مهدی شیوایی فر

  خدمات
 • محمد فیض آبادی

  محمد فیض آبادی

  لیسانس معاون پرورشی
 • اسماعیل اکبری

  اسماعیل اکبری

  لیسانس آموزش ابتدایی معاون آموزشی
 • علی اصغر تقدیری

  علی اصغر تقدیری

  لیسانس آموزش ابتدایی مدیر
 • مصطفی نژادی

  مصطفی نژادی

  لیسانس معاون اجرایی