تدریس نمایشی درس مدرسه خرگوشها

در تاریخ 19 دی ماه 1400 سرکار خانم بداریه آموزگار کلاس دوم به روش نمایشی درس مدرسه خرگوشهارا برای دانش آموزانشان تدریس کردند. درس در مورد اهمیت یکی از اعضای مهم بدن هست که خداوند آن را آفریده این درس از زبان خرگوش ها میباشد. درباره اهمیت گوش که دانش آموزان میفهمند داشتن گوش در زندگی حیوانات (خرگوشها دراینجا) وانسانها چقدر لازم است. در این درس خرگوشها میگفتند اگر گوش نداشتیم و صداها را نمیشنیدیم چه اتفاق هایی برایمان می افتاد و فهمیدند باید از گوشهای خود خوب مواظبت کنیم و قدر این نعمت بزرگ را بدانیم. این درس تلفیقی از فارسی وعلوم هست.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20