آموزش اعداد سه رقمی

در تاریخ1 دی ماه 1400 قبل از ورود به کتاب درسی فصل چهارم با استفاده از دسته های ده تایی و یکی مفهوم عدد ۱۰۰ به دانش آموزان آموزش داده شد و بعد به عنوان ورود به عددهای ۳رقمی از دانش آموزان خواسته شد عدد ۱۰۰ را به صورت کاردستی و یا هر وسیله ای که دارند در منزل به رقم بنویسند و جشنی هم در مدرسه به عنوان جشن کلاسی عدد ۱۰۰ برای بچه های گرفته شد که یاد گرفتند اولین عدد ۳ رقمی را بنویسند و بخوانند.


امتیاز شما به این محتوای آموزشی ؟ جمع امتیاز 20/20