اطلاع رسانی

موسسه فرهنگی آموزشی امام حسین (ع)

01 هوشمند سازی کلاسها

مجهز به امکانات سیستمی و نمایشی

02 مطالعه و تحقیق

تشویق در مطالعه و تحقیق مباحث علمی، آموزشی

03 آشنایی با مسائل فرهنگی

آموزش مباحث دینی و اخلاقی

دانش آموزان برتر

امیر رضا قلی زاده 20
امیر رضا قلی زاده اخلاقی پایه تحصیلی : دوم شهر : سبزوار رتبه : 1
امیر رسول یعقوبی 20
امیر رسول یعقوبی آموزشی پایه تحصیلی : سوم شهر : سبزوار رتبه : 1
امیر محمد هوشمند دلیر 20
امیر محمد هوشمند دلیر اخلاقی پایه تحصیلی : دوم شهر : سبزوار رتبه : 1
سید یزدان امینی 20
سید یزدان امینی ورزشی پایه تحصیلی : سوم شهر : سبزوار رتبه : 1
ابوالفضل شورابی 20
ابوالفضل شورابی ورزشی پایه تحصیلی : سوم شهر : سبزوار رتبه : 1
سجاد آل محمد 20
سجاد آل محمد آموزشی پایه تحصیلی : اول شهر : سبزوار رتبه : 1